Glastar


GLA30370

Glastar Bead Reamer 2mm

Glastar Bead Reamer 2mm

$64.95


575

Glastar Grinder Coolant 8 oz.

Glastar Grinder Coolant 8 oz.

$8.49


GLA40560

Stanton Lead Stretcher

Stanton Lead Stretcher

$99.99


GLA32200

Glastar G12 Super Star II Grinder

Glastar G12 Super Star II Grinder

$149.99


3360BLACK

Glastar Cutting Square 12'' Long, Black

Glastar Cutting Square 12'' Long, Black

$5.99


GLA30340

Glastar 3/4" Lamp Head, 220 Fine Grit

Glastar 3/4" Lamp Head, 220 Fine Grit

$53.49


GLA30345

Glastar 3/4" Ripple Bit, 100 Standard Grit

Glastar 3/4" Ripple Bit, 100 Standard Grit

$59.99


GLA30355

Glastar 3/4" Radius Edger Head, 100 Standard Grit

Glastar 3/4" Radius Edger Head, 100 Standard Grit

$59.99


GLA30360

Glastar 3/4" Radius Edger Head, 220 Fine Grit

Glastar 3/4" Radius Edger Head, 220 Fine Grit

$59.99


GLA30523

Glastar 5/8" Starlet 18º Lamp Bit

Glastar 5/8" Starlet 18º Lamp Bit

$22.95


GLA30725

Glastar 1in Top Plate Insert

Glastar 1in Top Plate Insert

$2.95


GLA30726

Glastar 3/4in Top Plate Insert

Glastar 3/4in Top Plate Insert

$2.95


GLA30820

Glastar Combination Edge Set

Glastar Combination Edge Set

$24.99


GLA30910

Glastar Diamond Disc

Glastar Diamond Disc

$234.00


GLA30920

Glastar 6" 180 GRIT DIAMOND DISC

Glastar 6" 180 GRIT DIAMOND DISC

$202.50


GLA30940

Glastar 6in Disc - 600 Grit/Ultra Fine

Glastar 6in Disc - 600 Grit/Ultra Fine

$130.50