Glastar


GLA34005

Glastar B4 Diamond Pad, PSA backed, 600 grit, 8" Diameter

Glastar B4 Diamond Pad, PSA backed, 600 grit, 8" Diameter

$113.16


GLA34008

Glastar B12 Diamond Pad, PSA backed, 220 grit, 12" Diameter

Glastar B12 Diamond Pad, PSA backed, 220 grit, 12" Diameter

$309.20


GLA34073

Glastar B4 Magnetic Pad PSA Backed 8" Diameter

Glastar B4 Magnetic Pad PSA Backed 8" Diameter

$9.88


GLA34074

Glastar B12 Magnetic Pad PSA Backed - 12" Diameter

Glastar B12 Magnetic Pad PSA Backed - 12" Diameter

$21.68


GLA34140

Glastar B12 Blank Steel Disc - 12" Diameter

Glastar B12 Blank Steel Disc - 12" Diameter

$57.76


GLA3418102

Glastar B4 Polyester Felt Polishing Pad - 8" Diameter

Glastar B4 Polyester Felt Polishing Pad - 8" Diameter

$29.64


GLA3418104

Glastar B12 Polyester Felt Polishing Pad - 12" Diameter

Glastar B12 Polyester Felt Polishing Pad - 12" Diameter

$86.07


GLA35201-10

Glastar Cerium Oxide (10 lbs)

Glastar Cerium Oxide (10 lbs)

$250.00


GLA31800

Glastar G81 All-Star Grinder 230V w/EU plug

Glastar G81 All-Star Grinder 230V w/EU plug

$299.20


GLA33199

Glastar (B3) 8" Diamond Wheel Bench Grinder

Glastar (B3) 8" Diamond Wheel Bench Grinder

$805.00


GLA33445

Glastar B12 - 12" Diamond Disc Grinder 3/4 HP Fixed Speed 115V

Glastar B12 - 12" Diamond Disc Grinder 3/4 HP Fixed Speed 115V

$1,150.00