Glastar


GLA34009

Glastar B12 Diamond Pad

Glastar B12 Diamond Pad

$300.90


GLA34010

Glastar B12 Diamond Pad

Glastar B12 Diamond Pad

$275.40


GLA34073

Glastar Magnetic Pad PSA Backed 8in Diameter

Glastar Magnetic Pad PSA Backed 8in Diameter

$9.88


GLA34074

Glastar Magnetic Pad PSA Backed - 12in Diameter

Glastar Magnetic Pad PSA Backed - 12in Diameter

$21.68


GLA34140

Glastar B12 Blank Steel Disc - 12in Diameter

Glastar B12 Blank Steel Disc - 12in Diameter

$57.76


GLA35201-10

Glastar Cerium Oxide 10 lb bag

Glastar Cerium Oxide 10 lb bag

$250.00


GLA32221

Glastar G121 Super Star II Grinder 230V w/EU plug

Glastar G121 Super Star II Grinder 230V w/EU plug

$169.99


GLA32425

Glastar G141 Diamond Star Grinder

Glastar G141 Diamond Star Grinder

$139.99


GLA33199

Glastar (B3) 8in Diamond Wheel Bench Grinder

Glastar (B3) 8in Diamond Wheel Bench Grinder

$805.00


GLA33445

Glastar B12 12" Diamond Disc Grinder 3/4 HP Fixed Speed 115V

Glastar B12 12" Diamond Disc Grinder 3/4 HP Fixed Speed 115V

$1,150.00


GLA33446

Glastar B12 12" Diamond Disc Grinder 3/4 HP Fixed Speed 230V

Glastar B12 12" Diamond Disc Grinder 3/4 HP Fixed Speed 230V

$1,150.00


GLA33507E

Glastar B12V 12" Diamond Disc Grinder 1/3HP Variable Speed 230V

Glastar B12V 12" Diamond Disc Grinder 1/3HP Variable Speed 230V

$1,320.00


GLA33650

Glastar B15 Combination Wet Belt Sander & Polish Wheel 110V

Glastar B15 Combination Wet Belt Sander & Polish Wheel 110V

$841.50