Kiln Accessories


4818

Haik Brush

Haik Brush

$6.99


BE8220

Bullseye Shelf Primer-1 lb.

Bullseye Shelf Primer-1 lb.

$6.99


4819

Shelf Primer 1 lb.

Shelf Primer 1 lb.

$6.00


ZYPBN13

Boron Nitride Aerosol Spray - 13 oz

Boron Nitride Aerosol Spray - 13 oz

$59.99


SPT88

Thin 8.25"x8" Shelf Paper

Thin 8.25"x8" Shelf Paper

$1.11


SPT812

Thin 8.25"x12" Shelf Paper

Thin 8.25"x12" Shelf Paper

$1.49


SP1212-32

1/32" Kiln Shelf Paper - 12"x12"

1/32" Kiln Shelf Paper - 12"x12"

$3.41


SP1212-16

1/16" Kiln Shelf Paper - 12"x12"

1/16" Kiln Shelf Paper - 12"x12"

$4.74


SP1212-8

1/8" Kiln Shelf Paper 12"x12"

1/8" Kiln Shelf Paper 12"x12"

$8.52


SP1212-4

1/4" Kiln Shelf Paper - 12"x12"

1/4" Kiln Shelf Paper - 12"x12"

$12.31


4822

Ceramic Fiber Blanket Pair/6''x12''

Ceramic Fiber Blanket Pair/6''x12''

$9.99


FUS 12FB

1/2 in. Fiber Blanket (24 in. x 24 in.)

1/2 in. Fiber Blanket (24 in. x 24 in.)

$26.99


PYROS82

Papyros Kiln Shelf Paper (20.5" x 82' Roll)

Papyros Kiln Shelf Paper (20.5" x 82' Roll)

$174.99


PYROS20

Papyros Kiln Shelf Paper (20.5" Square Sheets)

Papyros Kiln Shelf Paper (20.5" Square Sheets)

$4.99


PYROS13

Papyros Kiln Shelf Paper (13" Round Sheets)

Papyros Kiln Shelf Paper (13" Round Sheets)

$3.99


JK11SH

10'' Shelf for Jen-Ken Bead Kiln

10'' Shelf for Jen-Ken Bead Kiln

$19.99